, -the III הדפסה

The-Music-of-Halacha-Pesach Bareich , Kadeish . , .

shifchah. , , . " shifchah, .

L' , 03:04, " , Temurah 30A (13) , , shifchah, . , L', ?

. ma'us b'derekh avdut, . , , , , , .

" , , , , . Mi'us , . zonah etnan.

, , avdut. " " . "". . .

. : matchilin b'gnut, andheseibah k'ashirim, tibul, ...

Shel , " 'Avdei", : " ", .

'' Vailokeinu bashamaim, " . ...
"K'mohem yihyu osaihem", . , , . .

Hepu, , " ", . Acharei Tailaikhu , , .

' .

/ , , . .

Mima'amakim , . : ", " shelo asani aved ', ? "

, , ', . " likha mi sheosaik baTorah."

Share/Save/Bookmark