Exclusively designed for The Foundation Stone Hand Crafted Metal Lace Thank You Machine


To order yours please contact

michal@thefoundationstone.org

רכישת התורה 23: הוראה ל הכבוד הדפסה דוא

Shavuot חז"ל למדו: מה היה הליך של ההוראה בחוק אוראלי? משה למד מפי רב היכולת. ואז אהרון נכנס משה לימדה אותו לקח. אהרון מכן זז הצידה וישב למטה בצד שמאל של משה. בניו של אהרון מיד לאחר מכן נכנסו משה לימד אותם את הלקח. הבנים שלו ואז זז הצדה, אלעזר לוקח את מקומו בצד ימין של משה ואיתמר על אהרון שמאל.

רבי יהודה אמר: אהרן היה תמיד בצד ימין משה. מיד לאחר מכן נכנסו זקני ומשה לימד אותם את הלקח, וכאשר זקני השבט זזו הצידה את כל האנשים נכנסו משה לימד אותם את הלקח. זה ובכך בעקבות שאהרון שמע את השיעור ארבע פעמים, ובניו שמעתי אותו שלוש פעמים, והזקנים פעמיים וכל פעם אנשים.

בשלב זה עזב משה ואהרן לימדו אותם לקח. לאחר מכן עזב אהרון ובניו לימד אותם את הלקח. בניו מכן עזב ואת הזקנים לימדו אותם את הלקח. זה ובכך בעקבות שכולם שמעו את השיעור ארבע פעמים.

מכאן הסיק רבי אליעזר: זה האיש החובה של ללמד את תלמידו [הלקח שלו] ארבע פעמים. אהרון שלמד מפי משה שהיה זה מן כל יכול היה

ללמוד את הלקח ארבע פעמים כמה וכמה רגילות תלמיד הלומד מכל רגילות המורה.

רבי עקיבא אמר: מאיפה הוא הסיק כי אדם חייב להמשיך ללמד את תלמידו עד שהוא שולט בנושא? מהכתובים, בו נאמר: "וללמד אותו אל בני ישראל (דברים 31:19)."

ומאיפה הוא הסיק כי יש ללמד עד הסטודנטים בקי בו? מן הכתוב שם אומר, "שים את זה בפה."

ומאיפה הוא הסיק כי היא גם חובתו כדי להסביר לו את הסיבות? הוא כבר אמר: "ואלה המשפטים אשר אתה תעשה את לפניהם (שמות 21:1). עכשיו"

אבל מדוע הם לא כל ללמוד ישירה ממשה?

על מנת לתת נתח של כבוד (להורות) אהרן ובניו והזקנים. אז למה לא היה הליך זה אומץ?

אהרון עלול להיכנס וללמוד משה, ובניו אולי אז להיכנס וללמוד אהרון, ואז זקני עשוי להיכנס וללמוד את בניו ואת אלה סוף סוף יכול ללמד את כל ישראל?

כמו משה רבנו למד מפיו של כל יכול ללמד שלו היה בעל ערך רב יותר. (עירובין 54b)

בתורה יש ללמד באופן שיאפשר לתלמיד ללמד את מה שהוא למד, לא רק כדי לשפר את הלמידה, אבל כדי לאפשר לו את ההזדמנות לקבל את הכבוד של ההוראה.

התורה חייבים ללמד עם הסיבות שלה, כך שהתלמידים יבינו ויוכלו ללמד.

המורה חייב לתת על התורה באופן שיביא בהירות כבוד לתלמיד שלו.

רק אז המורה יכול להעביר את התורה כך התלמיד חווה התורה כמו משה, שלמד ישירות מאלוהים, ללמד אותו. רק אז יהיה שם את השרשרת האמיתית של השידור של התורה מאלוהים אל התלמיד.

Share/Save/Bookmark
 
Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com