Vaeira, הדפסה

The-Foundation-Stone-Parsha-Bible-Study-Vaeira " " ( 07:09). "" , " . , "", . , , , , , , " ( 07:13)? " , .

. , , . , . , , , .

, " '", , . '.

, " ( 07:10)." , " (07:11), " ," " . . , , .

, " ." , . ( , Vaeira)

Prayer-Shemah-Parsha--Kavanah-iPray-iLove-Vaeira " , ( )." . , , . . . .

Share/Save/Bookmark